BIP
2017-02-17 12:24:29

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chiurgii dziecięcj i koordynowanie

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2017 poz 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

chirurgii dziecięcej stacjonarnej i ambulatoryjnej

oraz

- na koordynowanie chirurgią dziecięcą funkcjonującą w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej z  Chirurgią Dziecięcą oraz w ramach Poradni Chirurgii Dziecięcej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 24.02.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2017r. do godz. 950 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 17.02.2017r