BIP
2018-10-24 14:50:51

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza ortopedę w oddziale i poradni

                                                                SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz 160 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,


OGŁASZA KONKURS OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

ortopedii i traumatologii stacjonarnej (w ramach podstawowej ordynacji) i ambulatoryjnej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 31.10.2018r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2018r. 0 godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w pok. 1150.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Agnieszka Weraksa, tel. 89/715 62 91, aweraksa@szpital-biskupiec.plBiskupiec, dnia 24.10.2018r.