BIP
2017-12-11 12:28:52

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza - chirurgia ogólna podstawowa ordynacja i dyżury

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016 poz 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnychDyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej

oraz

- zabezpieczenie dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 19.12.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2017r. do godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 11.12.2017