BIP
2017-02-14 13:15:33

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez diag. lab. w Pracowni bakteriologii


Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015 poz 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,


OGŁASZA KONKURS OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych:


w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

w Pracowni Bakteriologii

w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.


Oferty należy składać do dnia 22.02.2017r. do godz. 9.00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. Nr 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny. Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.

.Biskupiec, dnia 14.02.2017r.