BIP
2016-02-22 14:41:34

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza w zakresie neurologi

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z póżn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
neurologii  stacjonarnej i ambulatoryjnej
w Oddziale Neurologicznym oraz Poradni Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Oferty należy składać do dnia 29.02.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2016r do godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne w siedzibie Szpitala w pok. 1150
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Biskupiec, dnia  22.02.2016r.