BIP
2016-11-29 11:25:49

Ogłoszenie konkursu ofert na udzialnie świadczeń zdrowotnych w zakresie NSOZ

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

-na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i świątecznej  opieka zdrowotna w POZ  

Oferty należy składać do dnia 06.12.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2016r. do godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. 1150, tel. 089/715 62 88
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.


Biskupiec, dnia  29.11.2016r.