BIP
2017-02-14 12:20:21

Ogłoszenie konkursu ofert na Poz

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,


OGŁASZA KONKURS OFERT

-na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i świątecznej opieka zdrowotna w POZOferty należy składać do dnia 02.03.2017r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2017r. do godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. 1150, tel. 089/715 62 88

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Biskupiec, dnia 14.02.2017r.