BIP
2016-04-14 13:33:19

Ogłoszenie konkursu ofert na koordynowanie oddziałem chorób wewnętrznych i kardiologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:

chorób wewnętrznych oraz kardiologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej oraz sprawowanie funkcji koordynatora tych oddziałów.

Oferty należy składać do dnia 22.04.2016. do godz. 9:00  w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016r.  o godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok nr 1150.
Istnieje możliwość przesłania szczegółowych warunków konkursu drogą elektroniczną. Prośby o dokumentację należy kierować na adres: aweraksa@szpital-biskupiec.pl.
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.


Biskupiec, dnia  14.04.2016r.