BIP
2017-06-13 12:34:01

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kardiologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz 1638 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA KONKURS OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych i kardiologii – usługi lekarskie

w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej

Oferty należy składać do dnia 20.06.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2017r. o godz. 930w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. nr 1150.

Istnieje możliwość przesłania szczegółowych warunków konkursu drogą elektroniczną. Prośby o dokumentację należy kierować na adres: aweraksa@szpital-biskupiec.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Biskupiec, dnia 13.06.2017r.