BIP
2017-12-07 10:43:39

ogłoszenie konkurs na naczelną pielęgniarkę


Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

ogłasza KONKURS

na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r. (Dz.U. Nr. 151 poz. 896), oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012r ( Dz.U. Nr.12 poz. 182) z późniejszymi zmianami

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 22.12.2017r (nie krócej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia) w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem:


Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki” i przesłać na adres:

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza ul. Armii Krajowej 8 11-300 Biskupiec


O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do 28.02.2018r w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14 k

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.