BIP
2017-02-08 15:07:59

Ogłoszenie konkrusu ofert na usugi pielęgniaskie na OIOMie oraz Pracowni TK

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Rok 2017 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie pielęgniarstwa

w oddziałach szpitalnych w szczególności w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w Pracowni Tomografii Komputerowej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuOferty należy składać do dnia 16.02.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2017r. do godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Szpitalu oraz w pok. 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.Biskupiec, dnia 07.02.2017r.