BIP
2017-03-08 14:46:34

ogłodzenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pracowni TK i RTg

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA KONKURS OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w zakresie diagnostyki obrazowej: RTG i TK

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuPostępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Oferty należy składać do dnia 15.03.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2017 do godz. 930 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w pok. 1150.w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń szpitala

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Weraksa 89/715 62 88, aweraksa@szpital-biskupiec.plBiskupiec, dnia 08.03.2017