BIP
2016-08-01 14:49:03

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa ortopedycznego

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Rok 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,


OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie pielęgniarstwa
w oddziałach szpitalnych w szczególności: w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Oferty należy składać do dnia 10.08.2016r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016r. do godz. 9:30  w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są sekretariacie Szpitala oraz w pok. 1150
Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania  konkursu bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń.
Oferenci  biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Biskupiec, dnia  01.08.2016r.