szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych: przez diagnostę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Bakteriologii w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2018 poz 2190 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych: przez diagnostę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Bakteriologii w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Oferty należy składać do dnia 12.12.2019r do godz. 9.00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019r o godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok. Nr 1150

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.

 

Biskupiec, dnia 05.12.2019r

Typ ogłoszenia: