BIP

Dodatkowa opieka

 

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mówi:


Rozdział 6

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Art. 21. 1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

2. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Rozdział 9

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Art. 34. [Dodatkowa opieka pielęgnacyjna] 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

 

ZAKRES DODATKOWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ RODZINĘ LUB BLISKICH PACJENTA:

a.      Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych:

  obecność przy pacjencie

  wsparcie

  rozmowa z pacjentem

  przytulanie

  głaskanie

  trzymanie za rękę

b.      Wsparcie psychiczne:

  towarzyszenie pacjentowi

  uspokajanie

  wyjaśnianie

  okazanie troski

c.       Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych:

  podanie kaczki, basenu

  zaprowadzenie do toalety

d.      Toaleta całego ciała:

  mycie głowy

  obcinanie paznokci

  golenie

  zmiana pieluchomajtek

  czesanie włosów

 toaleta jamy ustnej

  toaleta części intymnych

  higiena protez zębowych

  natłuszczanie skóry

  nawilżanie skóry

e.       Podawanie płynów do picia, karmienie lub pomoc przy karmieniu  (z wyłączeniem pacjentów nieprzytomnych lub mających trudności  z połykaniem)

f.       Zmiana pozycji ułożenia ciała:

  pomoc w zapewnieniu wygodnej pozycji

  pomoc przy siadaniu

  pomoc przy odwracaniu na boki

g.      Zmiana bielizny pościelowej

h.      Zmiana bielizny osobistej pacjenta

i.        Pomoc przy wstawaniu z łóżka

j.        Pomoc przy chodzeniu

 

 

ZAKRES DODATKOWEJ OPIEKI ŚWIADCZONEJ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA:

1.       Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych:

a)      wsparcie, obecność przy dziecku

b)      rozmowa z dzieckiem

c)       śpiewanie

d)      przytulanie, kołysanie, trzymanie za rękę

2.      Wsparcie psychiczne:

a)      towarzyszenie dziecku

b)      uspokajanie

c)      wyjaśnianie

d)      okazywanie troski, czytanie książeczek, opowiadanie bajek, rysowanie, malowanie, granie w różne gry

3.      Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych:

a)      zmiana pieluchomajtek

b)      zaprowadzenie do toalety, sadzanie na nocnik

4.      Toaleta całego ciała:

a)      mycie głowy

b)      obcinanie paznokci

c)      czesanie włosów

d)     toaleta jamy ustnej

e)      toaleta części intymnych

f)       stosowanie środków pielęgnacyjnych

5.       Pojenie, karmienie, pomoc przy karmieniu

6.       Zmiana bielizny pościelowej i osobistej dziecka

 

Rodzic/Opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem jest zobowiązany do:

 

  1. Przynoszenia zabawek z tworzywa łatwego do mycia i dezynfekcji.
  2. Przebywania z dzieckiem we wskazanej sali.
  3. Zachowania szczególnej ostrożności w czasie wnoszenia i spożywania gorących potraw i napojów.
  4. Zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i ochrony przed urazami poprzez zamykanie łóżeczka.
  5. Zachowania higieny osobistej jak i przestrzegania częstego mycia rąk.
  6. Stosowania się do zasad podczas sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem określonych w Regulaminie porządkowym oddziału.