szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

SZPITAL POSZUKUJE PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

POSZUKUJE PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ

W ZAKRESIE TELERADIOLOGII

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt i o przesłanie swojej oferty cenowej w wersji elektronicznej do 05.02.2020r do godziny 12:00

Pytania do Zamawiającego prosimy składać w wersji elektronicznej

 1. Termin rozpoczęcia współpracy: od 01.03.2020r.
 2. Telefon kontaktowy:

89 715 62 07 Sekretariat

89 715 62 91 Główny Specjalista ds. Administracyjnych i Obsługi Umów Kontraktowych

89 715 62 44 Informatyk

89 715 62 53 Pracownia RTG

 1. Adres e-mail: info@szpital-biskupiec.
 2. Informacja na temat tomografu:

Nazwa: LightSpeed Plus, PL1785CT01

Rok produkcji 2007r

Producent: GE-MS

 1. Informacja na temat systemu informatycznego w szpitalu

Aktualnie system teleradiologii komunikuje się z systemem zamawiającego RIS Kamsoft/PACS Sinektik  w celu przesłania opisu wyniku badania, komunikacja następuje w formie elektronicznej w szyfrowanym tunelu (VPN, SSL, itp.).  Szpital zastrzega, że w przypadku awarii/braku możliwości wysłania wyniku badania bezpośrednio do systemu RIS/PACS, wyniki przesyłane będą w formie szyfrowanej wiadomości elektronicznej e-mail. Komunikacja między systemami w zakresie zleceń odbywa się po protokole min. HL7, obrazy transmitowane są poprzez protokół DICOM 3.0
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z pełnym uruchomieniem oferowanego rozwiązań

 1. Średnia miesięczna ilość badań: 162
 2. Długość umowy: 10-12 miesięcy. Umowa będzie negocjowana. Oferent może przesłać swój wzór umowy.
 3. Świadczenia będą realizowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny
 4. Terminy opisu badań:
 1. nagłych ratujących życie do 1 godziny;
 2. pilnych do 3 godzin
 3. badań planowych do 48 godzin,
 1. Wymagania wobec podmiotu
 1. Posiada udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie opisywania badań tk przez co najmniej okres dwóch lat od terminu ogłoszenia konkursu z co najmniej 5 podmiotami potwierdzone oświadczeniem i listą podmiotów.
 2. Spełnia wymagania określone prawem, w szczególności rozporządzenia ministra zdrowa w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z 7.05.2019 Dz.U. 2019 poz 834
 3. Posiada personel lekarski ze specjalizacją w zakresie radiologii, zgodnie z wymaganiami prawa
 4. Dysponują sprzętem i oprogramowaniem jak również obsługą techniczną oraz informatyczną sprzętu i oprogramowania służącego to transmisji danych bez dodatkowych opłat 24 godziny w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu
 5. Podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu
 1. Posiada działalność gospodarczą zgodną z przepisami prawa,.
 2. Szpital zastrzega osobie prawo odwołania postępowania w każdym czasie lub przesunięcia terminu składania ofert
 3. Oferent ponosi koszt złożenia oferty

 

 

Biskupiec. 20.01.2020r