szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Konkurs ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za 2019 rok i 2020

Zarząd Powiatu w Olsztynie

działając na rzecz i rachunek Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2019 r. poz. 351)
zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za 2019 rok i 2020 rok oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

Oferent musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego do rejestru prowadzonego przez Polska Izbę Biegłych Rewidentów (wcześniej Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów) oraz spełniać warunki określone w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

I. Przedmiot zamówienia

1. Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r. Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza
w Biskupcu zgodnie z obowiązującymi standardami.

2. Sporządzenie w dwóch egzemplarzach, pisemnego sprawozdania z badania, w zakresie określonym art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w terminie nie później niż do 25 kwietnia 2020 r. oraz 25 kwietnia 2021 r. Za termin wykonania zamówienia rozumie się złożenie opinii wraz z raportem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Możliwa jest zmiana powyższego terminu wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zlecającego badanie.

3. Umowa na badanie sprawozdania finansowego pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu a firmą audytorską zawarta zostanie na okres dwuletni, obejmujący badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.

Harmonogramy działań związanych z badaniem sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 oraz kary umowne za nieterminową lub nienależytą realizację przedmiotu zamówienia określone zostaną w umowie.

4. Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji
i wyjaśnień Zarządowi Powiatu w Olsztynie oraz Dyrekcji Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej.
5. W razie konieczności, udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Powiatu
w Olsztynie zatwierdzającym sprawozdanie finansowe (celem złożenia stosownych wyjaśnień
i informacji), o którego terminie powiadomiony będzie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu ponosi biegły rewident.

6. Badanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza
w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 8.

 

II. Termin i miejsce składania ofert:

 

Pisemne oferty należy składać nie później niż w terminie do 8 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, pl. Bema 5, 10 – 516 Olsztyn - w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa.

III. Termin otwarcia ofert:

Oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu otwarte zostaną w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie: nazwa firmy i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. Informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 3. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres obejmujący badanie sprawozdania finansowego za rok 2019. W kolejnym roku obowiązywania umowy zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia OC na okres nie krótszy niż do dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Biskupcu oraz przedłożenia opinii i raportu z badania.
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz braku podstaw do wykluczenia.
 5. Wykaz badanych podmiotów leczniczych w okresie ostatnich 3 lat wraz z wyszczególnieniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 6. W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez podmioty, o których mowa w art. 46 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – należy wyszczególnić podmioty lecznicze, których sprawozdania finansowe zostały zbadane przez kluczowego biegłego rewidenta wskazanego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Biskupcu.
 7. Kwotę wynagrodzenia netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego obejmującego rok 2019 oraz 2020, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.
 8. Informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe).
 9. Wskazanie metod i terminów przystąpienia oraz zakończenia badania sprawozdania finansowego.
 10. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Olsztynie na warunkach określonych w ogłoszeniu.

Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia, informacje, dokumenty) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

V. Kryteria oceny ofert:

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: doświadczenie osoby przeprowadzającej badanie sprawozdania – 30%, cena – 70%, przy czym:
  1. za doświadczenie rozumie się – doświadczenie w przeprowadzeniu badań podmiotów leczniczych, w szczególności liczba badanych sprawozdań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  2. cena oferty powinna być wyrażona w PLN cyfrą i słownie. W cenie należy ująć wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, doliczając do nich podatek VAT.

VI. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

 

Klauzula informacyjna – udzielenie zamówienia publicznego do równowartości 30 tys. euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) - dalej RODO, informujemy, że:  

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Olsztyński, którego siedziba mieści się
  w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521 05 00, email: sekretariat@powiat-olsztynski.pl),
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (e-mail: iod@powiat-olsztynski.pl ),
 3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją zadania pn: „Wyłonienie firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”;
 4. Odbiorcami Pana(i) danych osobowych są: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, użytkownicy strony internetowej www.bip.powiat-olsztynski.pl;
 5. Pana(i) dane osobowe przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy zgodnie z JRWA.;
 6. Posiada Pan(i):
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(i) dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana (i) danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. Nie przysługuje Panu(i):
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. Podanie Pana(i) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania danych,
 2. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana(i) dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan(i) poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu(i) wszelkich innych stosownych informacji.